อาจารย์ อลิษา เกษทองมา
  หัวหน้าสาขาการตลาด
Email: alisa.ke@rmuti.ac.th

 

อาจารย์ ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท
อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
Email: arirut.ch@rmuti.ac.th

 

 

 

ผศ.ดร.ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ
อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
Email: prisarn.po@rmuti.ac.th

 

 

 

ผศ.นทยา กัมพลานนท์
อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
Email: nataya.ku@rmuti.ac.th

 

 

 

อาจารย์ชลธิดา แสวานี
อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
Email: cholthida.sa@rmuti.ac.th